کاش روزی برسد که...

دست در دست #هنر
با قلم رنگی ام
نقش آزادی را
روی تمام قفس های دنیا
روی تمام میله های سرد زندان ها
به تصویر بکشم

روند سفارش دهی

جدیدترین کارهای من